Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy tietosuojaseloste

Henkilötietojesi turvallisuus on meille erityisen tärkeää. Niinpä olemmekin päivittäneet markkinoinnin tietosuojakäytäntömme vastaamaan uutta 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Uudella asetuksella parannetaan kuluttajien tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa. Tietosuojaselosteestani löydät lisätietoa käytännöistäni asiakas- ja markkinointitarkoituksiin kerättävien tietojen osalta, mm:

 – miten suojaan yksityisyyttäsi

– mitä tietoja kerään ja miksi

– miten käytän keräämiäni tietoja

– miten voit tarkistaa, muuttaa tai rajoittaa asiakas- ja   markkinointirekisterissäni olevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy

(Y-tunnus: 1969187-6)

 
 

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
 
Mika Järvinen
 
Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy
 
mika.jarvinen@kuudesaisti.fi
 
Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.
 

3. Rekisterin nimi

Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy asiakas- ja markkinointirekisteri.
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena onKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
  • Tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi (myös Facebookissa ja muussa sosiaalisessa mediassa)
  • Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n toimintaa edistävät kyselyt ja tutkimukset
  • Analysointi ja tilastointi

5.  Rekisterin tietosisältö

Tilanteesta ja asiakassuhteesta riippuen voidaan rekisteröidystä tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
  • Nimi, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  • Asiakasnumero, verkkosivuston osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeitä, tunnukset tai profiilit sosiaalisen median palveluissa.
  • Tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot.
  • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
Lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa tuotteiden tai palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten kerättyjä tietoja, kuten kurssien esitietolomakkeet tai asiakaspalautteet.
 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissään kunnes rekisteröidyn jaKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.
 
Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.
 
Postituslistoiltamme poistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet säilytetään yllä mainittua ajanjaksoa pidempään, jotta voimme aktiivisesti valvoa, ettei näihin osoitteisiin jatkossa lähetetä tiedotteita.
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
 
Rekisteröity itse muun muassa www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, kursseilta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvissä tapahtumissa, kuten messuilla. Tietojen lähteenä voi toimia myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröityjä tietoja ei luovutetaKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, rekisteröidyn antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
 
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos 1) Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi tai 2) tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai 3) siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu.
 

9. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
 
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaanKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
 
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
 

10. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.
 
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 

11. Profilointi

Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy ei tee mitään tietoihin liittyvää profilointia.
 

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa käsittelytoimia, joitaKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy kohdistaa sinun henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena onKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n ja sinun välinen asiakassuhde.
 
Voit esittää tietojesi käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksesi tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Sinun tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat tietojen käsittelyä.
 
Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

13.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietojaKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
 

13.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 
Voit vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
 
Sinulla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotatKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
 

13.3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 

13.4. Muut oikeudet

 
Mikäli henkilötietoja käsitellään sinun suostumukseesi perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästäKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
 

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee sinun ottaa yhteyttäKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:hin:
  • Sähköpostitse mika.jarvinen@kuudesaisti.fi 
Kommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy voi tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi kirjallisesti. Sinun henkilöllisyytesi voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
 
Voit pyytää poistamaan itsesiKommunikaatiotoimisto Kuudes Aisti Oy:n postituslistalta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen mika.jarvinen@kuudesaisti.fi . Uutiskirjeemme voit perua myös uutiskirjeen lopussa olevasta ”unsubscribe” -painikkeesta.